سنتی با آمیزه ای از چند رسم مختلف درواقع جشنی ست برای مبارزه با تاریکی.

شاید آخرین چهارشنبه سال بهانه ای باشد تا دنیایمان را روشن تر کنیم.

شاید آتش بهانه ای برای سوزاندن کدورت ها و نشانی از گرما و محبت باشد.

حداقل امشب را برای چند لحظه بدی ها را فراموش کنیم و در کنار هم شبی روشن را بسازیم.

چهارشنبه سوری مبارک